Martin SSPF tablet
“Zelfs na dit jaar kunnen we de pensioenen verhogen, ongelooflijk eigenlijk” 

Martin ten Brink

Als na twee zware coronajaren de oorlog in Oekraïne uitbreekt, leidt dit tot een economische kettingreactie met sterk stijgende energieprijzen, een nieuw inflatierecord, substantiële renteverhogingen en negatieve rendementen op bijna alle beleggingscategorieën. Toch ziet SSPF zijn dekkingsgraad stijgen als gevolg van de hogere rente. Dat maakt het mogelijk dat de pensioenen voor pensioengerechtigden en inactieven bij SSPF opnieuw zijn verhoogd, met 8%. Bestuurslid Oscar van Iersel en voorzitter Martin ten Brink kijken terug op 2022.

Martin: “Het was absoluut een hectisch jaar. En dan is altijd de neiging om direct in actie te komen, om zaken aan te passen. Dat hebben we dit voorjaar terecht gedaan waar het ging om onze beleggingen in Rusland: die hebben we afgestoten. En we zullen daar ook geen nieuwe investeringen doen. Gezien het militaire geweld van Rusland was dit voor het bestuur de enige logische stap.”

“Niet te snel van koers willen veranderen, we zitten erin voor de lange termijn”

Oscar: “Wij hebben dit jaar een paar maanden een Oekraïens gezin in huis gehad dat is gevlucht voor de oorlog. Heel aangrijpend als je dat van zo dichtbij meemaakt.”

Martin: “De oorlog heeft niet alleen vergaande gevolgen voor de burgers maar heeft impact op de gehele wereldeconomie. Als bestuur hebben we ons dan ook afgevraagd wat de negatieve beursrendementen en de ongekend hoge inflatie betekenen voor ons beleggingsbeleid. Onze conclusie was in reactie op alle hectiek: niet te snel van koers willen veranderen. We zitten erin voor de lange termijn.”

“Deelnemers hebben een groot vertrouwen in hun Shell Pensioen”

Oscar van Iersel

Uitgangspunt is en blijft de waardevastheid van de pensioenen van onze deelnemers

Oscar: “Hierover hebben we goede gesprekken gevoerd met de mensen van ons bestuursbureau en van onze vermogensbeheerder SAMCo. Het uitgangspunt is en blijft de waardevastheid van de pensioenen van onze deelnemers. En dan zien we nu het belang van de bewuste overstap van het sturen op een nominale dekkingsgraad naar een reële dekkingsgraad, waarbij we rekening houden met de verwachte stijging van de prijzen. We hebben als doel een reële dekkingsgraad van net boven de 100%. Daarmee hebben we voldoende vermogen om niet alleen aan de pensioenverplichtingen te voldoen maar ook om in de toekomst de pensioenen volledig te kunnen blijven verhogen met de verwachte stijging van de prijzen. Zodat pensioengerechtigden hun koopkracht behouden.”    

"De afgelopen jaren zijn de pensioenen van onze deelnemers gecorrigeerd met de prijsstijgingen”

Martin: “Met de sterk stijgende inflatie hebben we dit jaar een afweging moeten maken tussen het zoveel mogelijk waardevast willen houden van de pensioenen en dit lange termijn doel om een reële dekkingsgraad van zo’n 100% te realiseren. Per saldo heeft dat ertoe geleid dat we eind 2022 hebben besloten een pensioenindexatie van 8% toe te kennen. Daarmee behoudt SSPF een uitstekend trackrecord wat betreft indexeren. We hebben de afgelopen jaren de pensioenen van onze deelnemers gecorrigeerd met de prijsstijgingen en korten is nooit aan de orde geweest.”

“De keuze die de sociale partners moeten maken is helder”

Martin ten Brink

Dat vetrouwen moeten we niet beschamen

Oscar: “Het fijne is dat de deelnemers een groot vertrouwen hebben in Shell pensioen, zonder dat ze nou allemaal weet hebben van alle details en regelgeving. Dat is mede mogelijk vanwege de sponsorgarantie vanuit Shell.”

"Invaren in het nieuwe pensioenstelsel of de huidige regeling sluiten?”

Martin: “Dat vertrouwen moeten we niet beschamen. De keuze die de sociale partners bij de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) moeten gaan maken is helder: of invaren in het nieuwe pensioenstelsel of de huidige regeling sluiten. Voor beide scenario’s hebben we een gedetailleerd tijdspad bepaald. Zodat alle betrokken partijen weten welke rol ze in dit traject spelen en wanneer die bijdrage relevant is. Wij streven daarbij naar een evenwichtige uitkomst voor alle deelnemers, dus pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en werknemers die nu pensioen opbouwen; én voor alle generaties.”

Pensioen leeft de laatste jaren duidelijk meer onder de belanghebbenden

Oscar“Opvallend trouwens dat het onderwerp pensioenen de laatste jaren duidelijk meer leeft onder de belanghebbenden. Zeker onder de jongere collega’s. Dit komt denk ik ook door al het nieuws over de invoering van het nieuwe pensioenstelsel en over de impact van de macro-economische ontwikkelingen op de dekkingsgraden en eventuele indexaties van pensioenfondsen. Die toenemende aandacht voor het pensioen zien we ook terug in de onderzoeken die we onder onze deelnemers houden. Bovendien meten we hoe deelnemers onze communicatie-uitingen ervaren, denk aan e-mails en het jaarverslag. Dit jaar zijn ze nog beter beoordeeld dan voorheen."

“De ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel zijn ondertussen wel op een marathon gaan lijken”

Martin: “De ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel zijn ondertussen wel op een marathon gaan lijken. Het neemt de nodige tijd… maar positief vind ik wel dat er ook op politiek niveau heel serieus naar de nieuwe pensioenwetgeving wordt gekeken. De nadruk is meer komen te liggen op zorgvuldigheid en op kwaliteit van de plannen en minder op snelheid van invoering. Wij hebben er ook in 2022 veel aan gedaan om alle belanghebbenden - zoals het Verantwoordingsorgaan (VO), onze Raad van Toezicht en Voeks (Vereniging van oud-werknemers van Shell) - goed te informeren over de verschillende aspecten van de nieuwe pensioenwet.” 

“Dat illustreert eens te meer ons streven naar diversiteit en inclusie”

Oscar van Iersel

Ons bestuur is in 2022 aangevuld met twee vrouwen

Oscar“En gelukkig konden we elkaar dit jaar vaker face-to-face zien! De afgelopen twee jaar deden we dit soort sessies, gedwongen door corona, veelal online. Dat lukte op zich wel maar als je elkaar niet zo vaak ziet en je hebt veel te bespreken, zoals in onze sessies met het VO, dan is virtueel vergaderen toch wel wat kaal. Workshops en bestuursvergaderingen verlopen toch makkelijker en soepeler als je elkaar persoonlijk treft, is mijn ervaring. Wat ik daarbij leuk vind, is het verschil in achtergronden: veel medebestuursleden hebben bijvoorbeeld een financiële achtergrond, ik werk in HR.”

Martin: “Dat illustreert eens te meer ons streven naar diversiteit en inclusie. Onze bestuursleden hebben een duidelijk andere achtergrond, dit geeft een verrijking aan onze gesprekken. Ons bestuur is begin 2023 aangevuld met twee vrouwen, met weer een enigszins andere achtergrond dan de huidige bestuursleden. Die diversiteit zal de besluitvorming alleen maar ten goede komen en we streven dan ook naar de nodige diversiteit in alle gremia van het fonds. We willen in de toekomst voorkomen dat we nog op zoek moeten naar een geschikte kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan of het bestuur als er een vacature ontstaat. Daarom zijn we in 2022 gestart met ‘TOPS’, wat staat voor Talentontwikkeling Pensioenfondsen Shell. Een leer- en oriëntatieprogramma voor geïnteresseerde Shell-werknemers en oud-medewerkers, die wellicht op termijn in het VO willen stappen of in het bestuur van een van onze pensioenfondsen.”

Oscar: “Last but not least hebben we dit jaar ook hard gewerkt aan de herijking van ons ESG-beleid. Mede vanwege de recente invoering van de zogenaamde ‘SFDR’-wetgeving. Deze Sustainable Finance Disclosure Regulation geeft heldere regels over hoe je als pensioenfonds vastlegt aan welke criteria jouw verantwoorde beleggingen voldoen. Dit onderwerp leeft sterk onder onze deelnemers. Ze willen een goede wereld voor toekomstige generaties, gecombineerd met een waardevast pensioen.”  

“Last but not least hebben we dit jaar ook hard gewerkt aan de herijking van ons ESG-beleid"

Martin: “Het ESG-forum is een werkgroep waarin een aantal bestuursleden samenkomt met specialisten van SAMCo en Shell Pensioenbureau Nederland om het ESG-beleid onder de loep te nemen. Volgend jaar krijgen we te maken met het tweede deel van de SFDR-wetgeving, pas dan weten we concreet wat we precies moeten gaan rapporteren. Denk daarbij aan indicatoren voor de uitstoot van CO2, genderdiversiteit in het bestuur en hoe we als fonds rekening houden met eventuele negatieve gevolgen van onze beleggingen.  Deze wetgeving zal zorgen voor meer transparantie en een meer objectieve vergelijking mogelijk maken. De sponsor heeft een duidelijke positie ingenomen wat betreft de energietransitie, als pensioenfonds willen wij ook onze verantwoordelijkheid op dit gebied onderkennen. Zo schuiven we steeds verder op in onze ESG-journey.”

Oscar van Iersel

Van Iersel startte zijn loopbaan als consultant bij HayGroup maar stapte in 2008 over naar Shell. Oscar had uiteenlopende HR-functies, werkte zowel op het Shell-hoofdkantoor als verschillende raffinaderijen. Sinds 2020 is hij Global Manager HR bij Finance en zit hij in het bestuur van SSPF, waar hij onder andere ESG in zijn portefeuille heeft. 

Martin ten Brink   

Voor Martin ten Brink is 2022 alweer het derde jaar van zijn voorzitterschap van SSPF. Daarvoor werkte hij ruim vijfendertig jaar over de hele wereld in uiteenlopende financiële functies binnen Shell. Kort na zijn eigen pensionering, in mei 2020, is hij voorzitter geworden van het SSPF bestuur.